MAIN PUBLICATION :Home » Cuprins » Part V: Mediul

Part V: Mediul

Sursele de energie nu au toate aceleaşi efecte negative asupra mediului sau aceeaşi capacitate de epuizare a resurselor naturale. Epuizarea resurselor fosile determinǎ la rândul sǎu o epuizare a resurselor naturale, fiind primele responsabile de consecinţele asupra mediului. Pe de altǎ parte, energiile regenerabile în general şi energia eolianǎ în special, au un slab impact asupra mediului, acest impact fiind mult mai redus decât cel provocat de energiile convenţionale.

Avantajele asupra mediului

Capitolul V.1 descrie metodologia de evaluare a ciclului de viaţǎ (LCA) pentru  gazele emisie, precum şi evaluarea impactului asupra mediului, bazatǎ pe studii reprezentative, arǎtând totodatǎ care este impactul emisiilor de gaze şi impactul asupra mediului, rezultate din producţia de electricitate terestrǎ şi maritimǎ a generatoarelor eoliene, de-a lungul ciclului lor de viaţǎ.

Evitarea emisiiilor de gaze şi a impactului asupra mediului, în cazul electricitǎţii de originǎ eolianǎ, sunt examinate în comparaţie cu alte tehnologii generatoare de electricitate care funcţioneazǎ pe bazǎ de resurse fosile.

  Consecinţele asupra mediului

Cu toate ca impactul asupra mediului generat de energia eolianǎ este net mai slab decât cel produs de energiile convenţionale, el trebuie totuşi evaluat. Astfel, posibilele influenţe negative asupra faunei sau populaţiei de vecinǎtate au fost analizate pentru schemele de producţie terestrǎ şi maritimǎ. Impactul specific asupra mediului : de exemplu peisajul, zgomotul, pǎsǎrile şi toate tipurile de organisme marine, ca şi interferenţele electromagnetice, sunt examinate în capitolul V.2.

Energia eolianǎ joacǎ un rol cheie în combaterea schimbǎrilor climatice prin reducerea bioxidului de carbon din gazele emise rezultate din producerea de energie. Atât apariţia şi evoluţia pieţelor internaţionale de carbon – stimulate de mecanismele flexibile introduse de cǎtre Protocolul de la Kyoto, cât şi ameliorarea schemelor regionale de emisie – cum ar fi Sistemul European de Schimb (ETS), ar putea da o motivaţie suplimentarǎ dezvoltǎrii şi extinderii tehnologiilor energiilor regenerabile, în special a energiei eoliene.


  Mǎsuri strategice pentru combaterea schimbǎrilor climatice

Energia eolianǎ are un potenţial de reducere semnificativǎ a emisiei de bioxid de carbon în  sectorul energetic. Capitolul V.3 ne oferǎ o viziune de ansamblu asupra dezvoltǎrii pieţelor internaţionale de carbon, evalueazǎ impactul Mecanismului de Dezvoltare ecologicǎ şi de Implementare Concomitentǎ a energiei eoliene, şi indicǎ calea de urmat cǎtre un regim climatic ulterior anului 2012.

Capitolul subliniazǎ totodatǎ Schema de Comercializare a Emisiilor (ETS) a UE, punând în discuţie performanţele ce trebuiesc atinse, metodele de utlizat precum şi propuneri pentru perioada urmǎtoare anului 2012.

Efectele colaterale şi energia eolianǎ în comparaţie cu alte tehnologii

Pieţele de electricitate nu ţin în general seama de efectele externe sau de costurile poluǎrii rezultate din folosirea diferitelor tehnologii generatoare de energie. Dea ceea este important de de identificat efectele externe şi de calculate costurile externe corespunzătoare. Astfel costurile externe pot fi comparate cu costurile interne, iar sistemele de energie concurente, cum ar fi tehnologiile convenţionale generatoare de electricitate, pot fi comparate cu energia eolianǎ (Capitolul V.4).

Ştiinţa a început sǎ studieze costurile externe de energie necesare producţiei de electricitate, abia spre sfârşitul anilor 1980, mai ales cu studiul “Externalităţile Producţiei Energetice”, care a încercat sǎ punǎ la punct o metodologie de evaluare a efectelor colaterale rezultate prin utilizarea tehnologiilor de producere a electricitǎţii.

Lucrǎrile şi metodologiile stabilite în cadrul proiectului ExternE sunt actualizate în mod constant. Acest proiect evaluazǎ costurile externe ale energiei eoliene la mai  puţin 0.26 Eurocenţi/kilowatt orǎ, în comparaţie cu costurile producerii de energie din sursele clasice (carburanţi de originǎ fosilǎ) care sunt mult mai mari.

În capitolele V.4 şi V.5 , lucrarea “Energia eolianǎ – Fapte” prezintǎ rezultatele analizelor empirice, precum şi costurile externe care au fost evitate prin înlocuirea surselor convenţionale de carburanţi fosili cu producerea de electricitate cu energia eolianǎ, în fiecare dintre cele 27 de state ale Uniunii Europene în anii 2007, 2020 şi 2030. Energia eolianǎ a fǎcut economii de mai mult de 10 miliarde  € în anul 2007 şi se aşteaptǎ ca aceastǎ cifrǎ sǎ creascǎ pe mǎsurǎ ce penetrarea energiei eoliene va creşte în cursul decadelor urmǎtoare (Tabelul S.5).

Tabelul S.5 Evitarea costurilor externe de producţie energeticǎ

  2007 2020 (valoare estimativǎ) 2030 (valoare estimativǎ)
Contribuţia energiei eoliene la evitarea costurilor externe (preţurile în miliarde de Euro, în anul 2007) 10.2 32.9 69.2

Notǎ : O condiţie prealabilǎ pentru ca avantajele pentru mediu, estimate pentru anii 2020 şi 2030, sǎ fie implementate definitv, este adaptarea continuǎ a instrumetelor financiare utlizate ca suport precum şi eliminarea tuturor obstacolelor în integrarea energiei eoliene pe piaţǎ.

Acceptarea de cǎtre societate a energiei eoliene şi a generatoarelor de energie eolianǎ

Experienţa utilizǎrii energiei eoliene în UE aratǎ cǎ acceptarea socialǎ a acestei forme de energie este fundamentalǎ pentru dezvoltarea cu succes a energiei eoliene (Capitolul V.6). Cercetarea sociologicǎ asupra energiei eoliene s-a concentrat pe trei axe principale :

1. Evaluarea nivelului de susţinere de cǎtre public a energiei eoliene (acceptarea publicǎ) ;

2. Identificarea şi înţelegerea rǎspunsului social la nivel local (accepatarea de cǎtre colectivitate) şi ;

3. Analiza elementelor cheie implicate în acceptarea socialǎ prin intermediul factorilor de decizie şi a creatorilor de politici şi strategii (acceptarea factorilor de decizie) ;

Modul în care fermele de generatoare eoliene sunt conduse şi dezvoltate, ca şi modul în care publicul se implicǎ faţǎ de ele, pot fi mai importante în formarea opiniei publice în sprijinul noilor proiecte, decât simplele caracteristici fizice, tehnice şi tehnologice.

Asemenea factori influenţeazǎ enorm relaţiile dintre colectivitǎţile umane, dezvoltatorii proiectului şi autoritǎţi. Nu existǎ reguli precise pentru realizarea unei acceptǎri sociale a tehnologiilor, dar o analizǎ corectǎ a acestui vast domeniu ar putea ajuta pe promotori şi pe autoritǎţi sǎ înveţe din experienţa trecutului şi sǎ gǎseascǎ  mecanismele potrivite care sǎ menţinǎ şi sǎ încurajeze angajarea cetǎţenilor în dezvoltarea eolianǎ.

  Sitemap | Partners | Disclaimer | Contact

coordinated by

EWEA

supported by

Intelligent Energy Europ

The sole responsibility for the content of this webpage lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Communities. The European Commission is not responsible for any use that maybe made of the information contained therein.